ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสตรีปันรัก ปลูกผักปลอดภัย “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านดง ม.5 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

เข้าชม 11 ครั้ง

นางปริศนา มะโนเนือง ประธานกลุ่มสตรีบ้านดง ม.5 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการสตรีปันรัก ปลูกผักปลอดภัย “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารสะอาด ปลอดภัย และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตในครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันพืชผักสวนครัวร่วมกันจากครัวเรือนสู่ชุมชนตามแนวทางดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินโครงการฯ พบว่า ประธานกลุ่มสตรีบ้านดง ม.5 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ได้เน้นปลูกพืชผักสวนครัวที่สามารถใช้บริโภคได้ภายในครัวเรือนทุกๆ วัน เช่น พริกขี้หนู สาระแหน่ ผักแพว ฟักทอง เป็นต้น การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถทำให้มีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนตลอดปี อีกทั้งยังช่วยในการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนอีกด้วย

 

Chang for good
สารสนเทศ สพอ.ไชยปราการ
(Visited 11 times, 1 visits today)