โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวบุศรินทร์ เบนอะสาร

พัฒนาการอำเภอชัยบุรี

นางสาวธิดารัตน์ ศรีธรรมศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคลองน้อยและตำบลสองแพรก

นายศราวุธ วิทยานุภากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลไทรทองและตำบลชัยบุรี

(Visited 253 times, 1 visits today)