สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี

นางสาวสรินยา มาตรดำ

พัฒนาการอำเภอชัยบาดาล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน