สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี

นางมาลินี เมตตันตคุปต์

พัฒนาการอำเภอชัยบาดาล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน