โครงสร้างบุคคลากร

นางดวงพร วงศ์ไพบูลย์

พัฒนาการอำเภอชะอำ

นางวัชรพร หนูเทียน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัฒนากรประจำตำบล

นายาง บางเก่า

นายชูพงศ์ พันชสูตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัฒนากรประจำตำบล

ชะอำ ไร่ใหม่พัฒนา สามพระยา

พัฒนากรประจำตำบล

ห้วยทรายเหนือ ดอนขุนห้วย

นางสาวอภิชญา กำชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวภัทรศยา มิ่งรัตนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พัฒนากรประจำตำบล

หนองศาลา เขาใหญ่

นางเกศราภรณ์ ถ้ำน้อย

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านฯ

(Visited 349 times, 1 visits today)