🌸 พช. ชะอำ ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเเละดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

เข้าชม 11 ครั้ง

🌸 พช. ชะอำ ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเเละดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

⏱ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายเจษฎา ธิติเวสส์ พัฒนาการอำเภอชะอำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ และผู้นำ อช.อำเภอชะอำ ร่วมกับปกครองอำเภอชะอำ และอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอชะอำ ร่วมดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะให้แก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน กิจกรรม 7ส. ทำให้เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย สวยงาม ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมสวยงาม โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ปรับปรุงสถานที่ ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ปรับภูมิทัศน์ หลังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และแปลงสาธิตการปลูกผักสวนครัว เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทั้งนี้ นายเจษฎา ธิติเวสส์ พัฒนาการอำเภอชะอำ ประชุมผู้นำ อช.อำเภอชะอำ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบหมายให้ ผู้นำ อช. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ ต่อไป
🏖 ชะอำเมืองน้ำทะเลใส หาดทรายขาว เจ้าพ่อเขาใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ คนจิตใจงาม 🌈

(Visited 11 times, 1 visits today)