ข่าวประชาสัมพันธ์

นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชะอำ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน