ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเจษฎา ธิติเวสส์

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอชะอำ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน