ตลาดประชารัฐ

 

พัฒนาชุมชนอำเภอบุณฑริก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจจำหน่ายสินค้าโครงการตลาดประชารัฐ สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบุณฑริก ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ตลาดประชารัฐ ตลาดแห่งทางเลือก ตลาดของประชาชน ตลาดแห่งอาชีพ ตลาดแห่งโอกาส


สินค้าที่ต้องการจำหน่าย –? สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักผลไม้ปลอดภัย อาหารสดแปรรูป สินค้า OTOP/CPOT อาหารสด อาหารแปรรูป อาหารแห้ง อื่นๆ?

(Visited 100 times, 1 visits today)