ศักยภาพสตรีอำเภอบุณฑริกกับการพัฒนาอาชีพ

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบุณฑริกพร้อมด้วย คณะติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลฯ ทีม 3 นำโดย นางสาวกุลวดี สมสกุลชัย ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ม.12 ต.โพนงาม และกลุ่มเลี้ยงสุกรขุนพันธุ์ลาร์จไวท์ ม.14 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก ซึ่งได้รับเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้สตรีมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และประกอบอาชีพภายในชุมชนตนเอง

(Visited 70 times, 1 visits today)