วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้และการพึ่งตนเอง 
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคคลมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมภิบาล
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 60 times, 1 visits today)