พช.บุ่งคล้า ร่วมต้อนรับและรับการประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” เพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายสุรพล ผาจวง พัฒนาการอำเภอบุ่งคล้า ร่วมต้อนรับและรับการประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” เพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ”

โดยมีนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางวราวรรณ บุญวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์คุณธรรม นายพิเศษ นันต๊ะหม่น นิติกรชำนาญการ และนายณัฐจักร ชำนิชลธิศ เลขาผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” เพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ” เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้หน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชน มีการบริหารราชการ ด้วยความโปร่งใสและส่งเสริมให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยในการปฏิบัติราชการ และสนับสนุนสู่การเป็นพัฒนาชุมชนใสสะอาดต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน ผลการประกวดยังรอรวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการต่อไป

ในการนี้ นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายสยัมภู แพงจันทร์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายดอกดิน ต้อมทอง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสาวนิตยา สุพรม ผอ.กลุ่มงานประสานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการประกวดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

(Visited 4 times, 1 visits today)