ร่วมกิจกรรมโครงการ”อบรมส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอำเภอบุ่งคล้า”ประจำปี 2565

พช.บุ่งคล้า…ร่วมกิจกรรมโครงการ”อบรมส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอำเภอบุ่งคล้า”ประจำปี 2565

🕖 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 – เวลา 09.30 น.

(.) นายสุรพล ผาจวง พัฒนาการอำเภอบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมโครงการ”อบรมส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอำเภอบุ่งคล้า” ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และส่งเสริมบทบาทส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ในการสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนในประชาคมอาเซียน

โดยได้รับเกียรติจาก นายคมกฤต บุญทอง นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานฯ
หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมฯ ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ (เปตอง) ของทุกหน่วยงานและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

(Visited 5 times, 1 visits today)