รับการตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและกิจกรรม 5 ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า

พช.บุ่งคล้า…รับการตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและกิจกรรม 5 ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า

🕖 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 – เวลา 09.30 น.

(.) นายสุรพล ผาจวง พัฒนาการอำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า รับการตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและกิจกรรม 5ส ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า โดยนายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายสยัมภู แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประเมินผลฯ ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่สำคัญดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์
3. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 3-4
4. การสรุปและถอดบทเรียนที่เกิดจากการดำเนินงานต่างๆตามยุทธศาสตร์กรมฯ

 

(Visited 3 times, 1 visits today)