พช.บุ่งคล้า..ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน จากข้อมูลของ TPMAP สำหรับให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนยากจน จากข้อมูลของระบบ TPMAP Logbook ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงและผู้นำชุมชน ณ บ้านดอนแพง ,บ้านนาจาน ,บ้านขามเปี้ย ,บ้านซำบอน จำนวน 6 ราย   เพื่อส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป

(Visited 5 times, 1 visits today)