สพอ.บุ่งคล้า ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชุน ประจำปี 2563

สพอ.บุ่งคล้า ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชุน ประจำปี 2563 นำโดยท่านพัฒนาการอำเภอบุ่่งคล้า นายประดิษฐ์  สะเลิศรัมย์ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชน ออกพื้นที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริม และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานกองทุนชุมชนต่างๆ อาทิ กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการดำเนินงานกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยแท้จริง

(Visited 59 times, 1 visits today)