โครงสร้างบุคคลากร

นายชาตรี นรทัด

พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน

นายวโรตนม์ โกบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลซับสมอทอดและตำบลวังพิกุล

นายสรายุทธ ทองยอด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลกันจุและตำบลสระแก้ว

นางสาวสมสกุล หอมหวล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลพญาวังและตำบลศรีมงคล

นางสาวธัญญพัทธ์ สินทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลบึงสามพันและตำบลหนองแจง

นางสาวเฉลิมขวัญ ไชยมี

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71

รับผิดชอบตำบลซับไม้แดง

(Visited 558 times, 1 visits today)