โครงสร้างบุคคลากร

เฉลิมวงศ์ ลำพุทธา

พัฒนาการอำเภอบึงนาราง

สมยศ สิงห์แก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบึงนาราง ตำบลบางลาย ตำบลแหลมรัง

ธนวัตน์ สุจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโพธ์ไทรงาม ตำบลห้วยแก้ว

ชุติพร ชินหงษ์

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลแหลมรัง

-ว่าง-

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 332 times, 1 visits today)