พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน

ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ซึ่งได้รับพระราชทานจาก
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยกำหนดอัญเชิญเทียนพระราชทานดังกล่าว ไปถวาย
ณ วัดศรีทรงธรรม บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาพ

(Visited 3 times, 1 visits today)