ประเมินคัดเลือก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น

นางสาววิชุตา อภัยโส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมปฏิบัติราชการตามภารกิจ กรมการพัฒนาชุมชน ที่โดดเด่น เหมาะที่จะเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการประเมินคัดเลือก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชู ผู้https://www.facebook.com/photo/?fbid=1228452207898908&set=pcb.1228449061232556

(Visited 3 times, 1 visits today)