สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง

จังหวัดบึงกาฬ

นายประดิษฐ์ สะเลิศรัมย์

พัฒนาการอำเภอบึงโขงหลง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน