สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง

จังหวัดบึงกาฬ

นางสาวสมพร จงประเสริฐวงศ์

พัฒนาการอำเภอบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน