ระบบมาตรฐานงานชุมชน

เข้าชม 24 ครั้ง

ระบบมาตรฐานงานชุมชน
(มชช.)
จากการพัฒนาที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เข้าไปมีส่วนกำหนด
แนวทางการพัฒนาในลักษณะผู้ให้ และจะคำนึงถึงการเข้าร่วมตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ตนเองเป็นหลัก ทำให้มีการพัฒนาแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทำ เป็นการพัฒนาที่มุ่งตอบสนองต่อ
ภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก แต่เมื่อสังคมไทยได้เผชิญกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ แนวทางการ
แก้ปัญหาของรัฐและสังคม จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับการ
พัฒนาที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ประเมินผลการพัฒนา โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำหนด
ตัวชี้วัด จึงได้เกิดแนวคิด ระบบการวัดและประเมินผลที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดและนำไปสู่
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยชุมชนอย่างแท้จริง เรียกว่า “ระบบมาตรฐานงานชุมชน”
ชุมชนเข้มแข็ง เกิดขึ้นจากชุมชน มีผู้นำที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน มีกลุ่ม / องค์กร
ชุมชน ที่บริหารจัดการที่ดี มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีการเคลื่อนไหวทางการพัฒนา มีการริเริ่มโครงการ
ใหม่ ๆ และมีกระบวนการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ มีเครือข่ายองค์กรชุมชน คือความหลากหลายของ
องค์กร เกิดความร่วมมือเพื่อกิจการสาธารณะ มีการประสานงานสองทางที่เท่าเทียม และมีการ
แลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน
ดังนั้น “ระบบมาตรฐานงานชุมชน” หรือ “มชช.” จึงเป็นเครื่องมือสำหรับ ผู้นำ กลุ่ม /
องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และ ชุมชน ใช้เพื่อทำให้รู้จักตนเอง ประเมินและพัฒนา
ศักยภาพตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนา โดยการร่วมคิด ร่วมแก้ไข
ปัญหา รวมกำหนดทิศทางการพัฒนา ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเป็นระบบ
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน มชช.
1. ผู้นำชุมชน
2. กลุ่ม / องค์กรชุมชน
3. เครือข่ายองค์กรชุมชน
4. ชุมชน
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ผู้นำชุมชน รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง
2. กลุ่ม/องค์กรชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม รู้จักตนเอง สามารถพัฒนา
ตนเอง และ สมาชิก อย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง
3. เครือข่ายองค์กรชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ประสานการทำงานภายใน
เครือข่าย รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง
4. ชุมชน เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทาง มีช่องทาง
สะท้อนปัญหา ความต้องการ ของคนในชุมชน สามารถบริหารจัดการุมชนโดยใช้ทุน
ทางสังคมของชุมชนและประสานการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาอย่างเหมาะสม นำ
ไปสู่ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้นำชุมชน มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีผลงานกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชน
มีตำแหน่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
2. กลุ่ม / องค์กรชุมชน มีมติของสมาชิกกลุ่ม / องค์กรชุมชน ในการสมัครเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานงานชุมชน
3. เครือข่ายองค์กรชุมชน มีมติของสมาชิกเครือข่าย ในการสมัครเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานงานชุมชน
4. ชุมชน มีอาณาเขตพื้นที่แน่นอน
มีมติประชาคมในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้นำชุมชน ใบสมัคร
รูปถ่าย 1 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
(หากมี) รายชื่อคณะที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการพัฒนาตนเอง
ไปสู่มาตรฐานงานชุมชน เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได้
กลุ่ม / องค์กรชุมชน ใบสมัคร
บันทึกการประชุมกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่มีมติของสมาชิกในการ
สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
รายชื่อทีมนำการพัฒนา ซึ่งคัดเลือก / สรรหาจากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ในกิจกรรมการพัฒนา จำนวนตามความเหมาะสม
(หากมี) รายชื่อคณะที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการ
พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานงานชุมชน เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได้
เครือข่ายองค์กรชุมชน ใบสมัคร
บันทึกการประชุมเครือข่ายที่มีมติของสมาชิกเครือข่าย ในการ
สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
รายชื่อทีมนำการพัฒนา ซึ่งคัดเลือก / สรรหาจากบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ ในกิจกรรมการพัฒนา จำนวนตามความเหมาะสม
(หากมี) รายชื่อคณะที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการ
พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานงานชุมชน เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได้
ชุมชน ใบสมัคร
บันทึกประชาคมชุมชน ที่มีมติของสมาชิกชุมชน ในการสมัคร
เข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
รายชื่อทีมนำการพัฒนา ซึ่งคัดเลือก / สรรหาจากบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ ในกิจกรรมการพัฒนา จำนวนตามความเหมาะสม
(หากมี) รายชื่อคณะที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการ
พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานงานชุมชน เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได้
ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
1. สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (รายละเอียดการสมัครกล่าวแล้ว)
2. สร้างเครื่องชี้วัดการพัฒนาตนเอง ซึ่งตัวชี้วัดนี้สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ที่ตนเอง
ต้องการไปให้ถึง
3. ทำแผนพัฒนาตนเอง ตามตัวชี้วัด
4. พัฒนาตนเองตามแผน เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด
5. ประเมินตนเอง ตามตัวชี้วัด เป็นระยะๆ เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี
6. สรุปผลการประเมินตนเอง
7. เสนอผลการประเมินตนเองต่อ มชช. อำเภอ

(Visited 24 times, 1 visits today)