ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) / อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

เข้าชม 220 ครั้ง

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) / อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
 

อาสาพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. อาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคม

หมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัุครในหมู่บ้านหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “อช.” มีจำนวน

หมู่บ้านละอย่างน้อย 4 คน โดยให้มีจำนวนหญิงชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจาก

เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นำของ

อาสาพัฒนาชุมชนในตำบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นำ อช.” มีจำนวน 2 คน

(ชาย 1 คน หญิง 1 คน

ภารกิจของผู้นำ อช.

1.การจัดเก็บข้อมูล จปฐ/กชช.2ค  ร่วมเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. / กชช. 2ค รวมทั้งการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ กำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม บรรจุในแผนชุมชน ประเมินผล เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและภาพรวมของหมู่บ้านในแต่ละปี

2.การจัดทำแผนชุมชน ร่วมมือกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคม วิเคราะห์ ข้อมูล ปัญหา และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน

3.การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่างๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเข้ามาศึกษาหาความรู้

4.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง

5.การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย เป็นแบบอย่างที่ดีในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง และร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในหมู่บ้าน/ตำบล

6.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนะนำให้ความรู้แก้เพื่อนบ้านเพื่อให้เข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด รวมทั้งร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ตำบล

7.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแกนหลักในการวางแผนและจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ตำบล

8. การพัฒนาเด็ก/เยาวชน และอื่นๆ

(Visited 220 times, 1 visits today)