กองทุนหมู่บ้าน

เข้าชม 243 ครั้ง
ความเป็นมา

ความเป็นมา “กองทุนหมู่บ้าน” ไม่ใช่เงิน !”กองทุนหมู่บ้าน” เป็นอะไรที่ใหญ่โต และมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินมากนักกองทุนนี้ประกอบด้วย ทุนที่เป็นคนแต่ละคน ทุนทางสังคมที่ถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือสังคม ทุนทางวัฒนธรรม คือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มคนที่บรรสานสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ทุนทางศีลธรรม หมายถึงความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกัน เช่น ความเอื้ออาทรต่อกัน ความเชื่อถือและไว้วางใจกันได้ ความสุจริต ความเสียสละ ทุนทางทรัพยากร เช่น ดิน น้ำ ป่..อ่านต่อ ->>
ปรัชญา

ปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ๑) เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น๒) ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง๓) เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน๔) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสังคม๕) กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน..
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการลงทุน• พัฒนาอาชีพ สร้างงาน• สร้างรายได้ หรือ เพิ่มรายได้• ลดรายจ่าย• บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจำเป็นเร่งด่วน๒) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ• จัดระบบเงินกองทุน• บริหารจัดการเงินกองทุน้๓) เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง• การเรียนรู้• การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม• เสริมสร้างศักยภาพ..อ่านต่อ ->>
วิสัยทัศน์

     วิสัยทัศน์                          “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลาง  และโครงข่ายการเรียนรู้       เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ  และการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและชุมชน พึ่งพาตนเอง       อย่างยั่งยืน ครัวเรือนสม..อ่านต่อ ->>
พันธกิจ

 พันธกิจ         1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเป็นกลไก ศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา             2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน และหมู่บ้านชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจแลสังคมของชาติ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง&nbs..อ่านต่อ ->>
ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพตนเอง ของกองทุนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”                                                     &nb..อ่านต่อ ->>
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ..

โครงสร้างสำนักงาน

(Visited 243 times, 1 visits today)