การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบัวใหญ่ ปี 2560

เข้าชม 53 ครั้ง

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดเป็นวาระเร่งด่วน ที่กำหนดดําเนินการปี 2555 สําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นํา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะทํางานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในปี 2560 อำเภอบัวใหญ่ได้รับการอนุมัติเงินโครงการ ประเภท เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 65 โครงการ และได้ดำเนินการทำสัญญาและส่งสัญาเงินกู้เงิน จำนวน 61 โครงการ ไม่ประสงค์ขอกู้จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งหมด 2,390,000 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแยกเป็นรายตำบล ดังนี้

1.เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จำนวน 10 โครงการ

2.ตำบลหนองบัวสะอาด จำนวน 10 โครงการ

3.ตำบลเสมาใหญ่          จำนวน 3 โครงการ

4.ตำบลห้วยยาง             จำนวน 6 โครงการ

5.ตำบลดอนตะหนิน       จำนวน 4 โครงการ

6.ตำบลบัวใหญ่             จำนวน 7 โครงการ

7.ตำบลขุนทอง             จำนวน 7 โครงการ

8.ตำบลด่านช้าง            จำนวน 3 โครงการ

9.ตำบลหนองแจ้งใหญ่ จำนวน 10โครงการ

สำเนาของ-6.-งบหน้าอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-รอบ-1-เงินทุนหมุนเวียน

(Visited 53 times, 1 visits today)