กิจกรรมโครงการ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life ) “สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่8 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

29 มิถุนายน 2560 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองไข่ผำ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่นำตัวแทนกองทุนแม่บ้านหญ้าคา หมู่ที่6 ตำบลขุนทอง เข้ารับมอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอบัวใหญ่เคลื่อนที่ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาวัดบ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพ บริการให้คำปรึกษากองทุนหมู่บ้าน โครงการประชารัฐฯ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุน กข.คจ.