อ.บัวใหญ่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 🌿 เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน #ปิดหมู่บ้าน3เดือนพวกเราอยู่ได้