โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำอช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย (ชี้เป้าชีวิต/แผนที่ชีวิต)