🎉 อ. บัวใหญ่ ร่วม “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 💐 ผ้าไทยใส่ให้สนุก.. 🎉 อ. บัวใหญ่ ร่วม “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 💐 ผ้าไทยใส่ให้สนุก..

🍀 อ.บัวใหญ่ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมภาคสนาม ตามกระบวนการพัฒนาชุมชน 5 ขั้นตอน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 🍀