🎉 ผนึกกำลังทีมปฏิบัติการตำบล จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมการให้ความข่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย นโยบายขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง