🎉🎉 อำเภอบัวใหญ่ ขอเชิญเลือกชม ช็อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีจากสตรีอำเภอบัวใหญ่ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบัวใหญ่ … ✨ ภายในงาน พบกับ ✨…