โครงสร้างบุคลากร

นางสาวธนิกา ปักการะโน

พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่

นางเรณู ชัยศักดิ์ศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจุฬาพรรณ คุ้มบัว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายมงคลชยทัต โกมล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวชนิภา วสันต์ศิริกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 1,042 times, 1 visits today)