โครงสร้างบุคลากร

นางจิตรา เจษฎาจินต์

พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่

นางเรณู ชัยศักดิ์ศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจุฬาพรรณ คุ้มบัว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอภิศาสตร์ สีลาเหลี่ยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวชนิภา วสันต์ศิริกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 859 times, 2 visits today)