โครงสร้างบุคลากร

นางสาวธนิกา ปักการะโน

พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่

นางเรณู ชัยศักดิ์ศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจุฬาพรรณ คุ้มบัว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอภิศาสตร์ สีลาเหลี่ยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวชนิภา วสันต์ศิริกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 935 times, 1 visits today)