พช. บัวใหญ่ ประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ระดับหน่วยงาน สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ “พช.บัวใหญ่ ในยุค 5G” ชัดเจน รวดเร็ว ครอบคลุม

เข้าชม 5 ครั้ง

🗓 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
🕘 เวลา 13.00 น.
🔹 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นางกนกรัชต์ วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบัวใหญ่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวใหญ่ ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอบัวใหญ่ และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ ร่วมให้กำลังใจและให้ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่แก่คณะกรรมการฯ ได้แก่ นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และนายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา โดยดำเนินการประกวดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
🔹 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้คัดเลือกองค์ความรู้ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ เข้าสู่การประกวดระดับเขตตรวจราชการฯ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ ร่วมนำเสนอองค์ความความรู้ดีเด่นของอำเภอบัวใหญ่ เรื่อง พช.บัวใหญ่ ในยุค 5G พร้อมยกตัวอย่างการจัดการความรู้ของสำนักงานฯ กระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ
🔹 สำหรับ กิจกรรมการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคล และหน่วยงานที่มีผลงานการพัฒนาองค์ความรู้ดีเด่น จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. การประกวด KM Challenge ระดับบุคคล ประเภทองค์ความรู้ดีเด่น (เรื่องเล่าเร้าพลัง) 2. การประกวด KM Challenge ระดับหน่วยงาน ประเภทสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ และ 3. การประกวด KM Challenge ระดับหน่วยงาน ประเภทสุดยอด Prototype ต้นแบบการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับประเทศ โดยมุ่งหวังให้การจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน เป็นฐานรากของการพัฒนาต่อยอด และผลักดันให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
▶️ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ (ชั้น 2) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน
🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 5 times, 1 visits today)