อ.บัวใหญ่ ดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบเงินทุนช่วยเหลือเด็ก

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
🕘 เวลา 09.30 น.
🔹 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และทีมปฏิบัติการตำบล ดำเนินการมอบเงินทุนช่วยเหลือเด็กในครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ซึ่งเป็นทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ได้มอบนับสนุนถุงยังชีพสำหรับมอบและเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในมิติต่าง ๆ
▶️ ณ พื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ และหมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน
🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 13 times, 1 visits today)