ศจพ.อ.บัวใหญ่ ผนึกกำลังเครือข่ายภาคีการพัฒนา ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามนโยบายการขจัดความยากจนฯ แบบพุ่งเป้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300” ด้วยกิจกรรม “ผ้าป่าแก้จนคนบัวใหญ่”

เข้าชม 9 ครั้ง

🗓 วันที่ 23 มิถุนายน 2565
🕘 เวลา 09.00 น.
🔹 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ผ้าป่าแก้จนคนบัวใหญ่” ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ โดยมีนางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน
🔹 ด้านนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
🔹 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1) การมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยท่านศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่
2) การบรรยายพิเศษการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดย ปราชญชุมชน นายประสาสน์ เกษนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
3) กิจกรรมผ้าป่าอาชีพแก้จนคนบัวใหญ่ โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชน และผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชน ออกโรงทานสอนอาชีพระยะสั้น จำนวน 10 อาชีพ
4) กิจกรรมฐานการเรียนรู้แก้จนคนบัวใหญ่ ประกอบด้วย
– ฐานการเรียนรู้บัญชีครัวเรือนแก้จนคนบัวใหญ่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่
– ฐานการเรียนรู้คลินิกสุขภาพแก้จนคนบัวใหญ่ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่
– ฐานการเรียนรู้คลินิกบริการด้านการศึกษา โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวใหญ่
🔹 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ที่ร่วมจัดฐานการเรียนรู้ และออกโรงทานผ้าป่าอาชีพ
▶️ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน
🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 9 times, 1 visits today)