ศจพ.อ.บัวใหญ่ ผนึกกำลังองค์กรสตรี ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามนโยบายการขจัดความยากจนฯ แบบพุ่งเป้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300”

เข้าชม 9 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

🎉 ศจพ.อ.บัวใหญ่ ผนึกกำลังองค์กรสตรี ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามนโยบายการขจัดความยากจนฯ แบบพุ่งเป้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300”

🗓 วันที่ 14 มิถุนายน 2565
🕘 เวลา 13.00 น.
🔹 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) มอบหมาย นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยองค์กรสตรี นำโดย นางพัชรี นาดี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวใหญ่ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวใหญ่ทุกตำบล ลงพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตามแผนปฏิบัติการแก้จนอำเภอบัวใหญ่ เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนตามหลัก 4ท โดยให้ความรู้ในการให้การศึกษา ส่งเสริมการปลูกผัก แนะนำการสร้างอาชีพเสริม และมอบของอุปโภคบริโภค พร้อมมอบทุนช่วยเหลือครัวเรือน ในพื้นที่บ้านกู่ ตำบลดอนตะหนิน จำนวน 2 ครัวเรือน บ้านโนนทอง ตำบลด่านช้าง จำนวน 1 ครัวเรือน และบ้านโนนทอง ตำบลด่านช้าง จำนวน 1 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 4 ครัวเรือน

▶️ ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 9 times, 1 visits today)