🎉 ศจพ.อ.บัวใหญ่ เดินหน้านโยบายการขจัดความยากจนฯ แบบพุ่งเป้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300”

เข้าชม 38 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

🎉 ศจพ.อ.บัวใหญ่ เดินหน้านโยบายการขจัดความยากจนฯ แบบพุ่งเป้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300”

🗓 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
🕘 เวลา 14.00 น.
🎊 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) พร้อมด้วยนางกฤษณา เสมหิรัญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ นายฐกลพัฒน์ ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลด่านช้าง ลงพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ประเภทสงเคราะห์ ตามแผนปฏิบัติการแก้จนตำบลด่านช้าง เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนตามหลัก 4ท โดยมอบถุงยังชีพและไข่ไก่ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 7 ครัวเรือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และไข่ไก่จากปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ และ อบต.ด่านช้าง โดยครัวเรือนเป้าหมาย ประกอบด้วย
1.นายศราวุฒิ พวงแก้ว บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 7
2.นางชัง พับโพธิ์ บ้านเลขที่ 9999/3 หมู่ที่ 3
3.นายสามเวียน ทอนสูงเนิน บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 3
4.นางแช่ม ประกอบผล บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 6
5.นางกุหลาบ เรียงสันเทียะ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 6
6.นายสมศักดิ์ นวลกลาง บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 5
7.นางริม หลงศรีภูมิ บ้านเลขที่ 10/3 หมู่ที่5
✨ ในการนี้ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้นางสาวชนิภา วสันต์ศิริกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวฐิติรัตน์ ครองยุติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายตามฐานข้อมูลระบบ TPMAP ด้วย
▶️ ณ พื้นที่ตำบลด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 38 times, 1 visits today)