✨ ศจพอ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผนึกกำลังทีมปฏิบัติการตำบล จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมการให้ความข่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย นโยบายขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ✨

เข้าชม 14 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ ศจพอ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผนึกกำลังทีมปฏิบัติการตำบล จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมการให้ความข่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย นโยบายขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ✨

🗓 วันที่ 29 เมษายน 2565
🕘 เวลา 09.30 น.
🔹 ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพอ.) ดำเนินการประชุมทีมปฏิบัติการตำบลทุกตำบล และเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายฯ โดยสรุปผลการจัดกิจกรรมดังนี้
1 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ประธาน ศจพอ.บัวใหญ่ มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเน้นย้ำที่การทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่
2. นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เลขานุการ ศจพอ.บัวใหญ่ ทบทวนแนวทางการดำเนินงาน กรอบระยะเวลา ผลการดำเนินงานของอำเภอ ภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อไป ให้กับทีมปฏิบัติการตำบล
3. ส่วนราชการนำเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในการแก้ไขปัญหาให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ตามมิติ ประกอบด้วย
3.1 มิติสุขภาพ โดย ดร.กานต์พีชญา เนตรวิสิทธิกุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่
3.2 มิติความเป็นอยู่ โดย นายเขต สอนนอก ท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่
3.3 มิติการศึกษา โดย ผู้แทนจาก กศน.บัวใหญ่
3.4 มิติรายได้ โดย นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ และ นางสาวสมคิด เสนากลาง ผู้แทนเกษตรอำเภอ
3.5มิติการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ โดยนายเขต สอนนอก ท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่
4. นางสาวนิชาพิชญ์ รักษาภักดี ปลัดอาวุโสอำเภอบัวใหญ่ เน้นย้ำในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
5. ทึมปฏิบัติการตำบลแบ่งกลุ่ม จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
▶️ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ (หลังใหม่) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 14 times, 1 visits today)