✨ อ.บัวใหญ่ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2565 ✨

เข้าชม 5 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ อ.บัวใหญ่ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2565 ✨

🗓 วันที่ 20 เมษายน 2565
🕣 เวลา 09.30 น.
🔶 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวใหญ่ (ศจพ.อ.บัวใหญ่) เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวใหญ่ (ศจพ.อ.บัวใหญ่) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย จากข้อมูล TPMAP ทั้ง 5 มิติ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กำหนด
🔶 นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบัวใหญ่ (ศจพ.อ.บัวใหญ่) ได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป
▶️ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 5 times, 1 visits today)