✨อ. บัวใหญ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 และมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรกองช่าง✨

เข้าชม 5 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨อ. บัวใหญ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 และมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรกองช่าง✨

🗓 วันที่ 7 เมษายน 2565
🕘 เวลา 09.00 น.
🔹 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบัวใหญ่ (ศป.ปส.อ.บญ) และคณะกรรมการรักษา ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอบัวใหญ่ ประจำเดือนประจำเดือนเมษายน 2565 โดยได้แจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
🔹 ในการนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” จำนวน 12 แปลง ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
✨ ในการนี้ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
▶️ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 5 times, 1 visits today)