✨ อำเภอบัวใหญ่ ดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ✨

เข้าชม 6 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ อำเภอบัวใหญ่ ดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ✨

🗓 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
🕘 เวลา 08.30 น.
🎊 อำเภอบัวใหญ่ ดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในการประชุม และมอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการชับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
▶️ 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
▶️ 2. บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล
▶️ 3. วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
▶️ 4. การเขียนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
▶️ 5. การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
▶️ 6. การบริหารจัดการหนี้
💫 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล หรืออาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 30 คน
💐 ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 6 times, 1 visits today)