🎉 อ. บัวใหญ่ ร่วม “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 💐 ผ้าไทยใส่ให้สนุก..

เข้าชม 18 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

🎉 อ. บัวใหญ่ ร่วม “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 💐 ผ้าไทยใส่ให้สนุก..

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
🎊 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยส่วนราชการ กลุ่มองค์ต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
🎊 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยรณรงค์เชิญชวนคนไทยให้สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
🎊 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้การสวมใส่ผ้าไทย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้คงอยู่ และส่งเสริมการอุดหนุน เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในพื้นที่

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 18 times, 1 visits today)