🎉 อ. บัวใหญ่ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เข้าชม 3 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

🎉 อ. บัวใหญ่ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🗓 วันที่ 7 ตุลาคม 2564
🕘 เวลา 09.00 น.
🎊 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ มอบทุนอุปการะแรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
▶️ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 3 times, 1 visits today)