🍀 อ.บัวใหญ่ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) 🍀

เข้าชม 8 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

🍀 อ.บัวใหญ่ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) 🍀

🗓 วันที่ 28 กันยายน 2564
🕘 เวลา 09.30 น.
💫 นางจิตรา เจษฎาจินต์ พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้นางสาวชนิภา วสันต์ศิริกุล ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)โดยจัดตั้งคณะทำงาน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม 5 กระบวนการ 1. การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2. การสร้างองค์ความรู้ 3. การตลาด 4. การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน 5. การบริหารการจัดการเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านระบบออนไลน์
➡️ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 8 times, 1 visits today)