🍀 อ.บัวใหญ่ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมภาคสนาม ตามกระบวนการพัฒนาชุมชน 5 ขั้นตอน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 🍀

เข้าชม 1 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

🍀 อ.บัวใหญ่ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมภาคสนาม ตามกระบวนการพัฒนาชุมชน 5 ขั้นตอน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 🍀

🗓 วันที่ 23 กันยายน 2564
🕘 เวลา 08.30 น.
💫 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดย นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายปภาวิน เมืองแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ นิเทศ สนับสนุน ให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 กิจกรรมฝึกอบรมภาคสนาม ตามกระบวนการพัฒนาชุมชน 5 ขั้นตอน ของนายมงคลชยทัต โกมล ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวจุฬาพรรณ คุ้มบัว พัฒนากรพี่เลี้ยง ดำเนินการระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564 ในการศึกษาชุมชน วางแผนให้การศึกษาชุมชน เริ่มด้วยการทบทวนแผนที่เดินดิน ต่อด้วยการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน โดยใช้เครื่องมือ SWOT มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของหมู่บ้าน เมื่อได้ปัญหาของหมู่บ้านแล้วจึงนำปัญหามาวิเคราะห์ต่อด้วยเครื่องมือ RCA เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขจนนำไปสู่โครงการในการแก้ไขปัญหา โดยมีนายปกรณ์ ประวันนา ผู้ใหญ่บ้านหนองเม็ก พร้อมด้วยผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
➡️ ณ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 1 times, 1 visits today)