✨ พอ.บัวใหญ่ ร่วมประชุมตำบลสัญจร ประจำเดือนกันยายน 2564 และติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ✨

เข้าชม 6 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

💜️ อ.บัวใหญ่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง 💜

🗓 วันที่ 10 กันยายน 2564
🕑 เวลา 09.00 น.
💫 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ โดย นางจิตรา เจษฎาจินต์ พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาพรรณ คุ้มบัว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evalution : EE) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนบ้านโคกกลาง ตำบลขุนทอง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวแบบเสริมพลัง และและแลกเปลี่ยนความคิดและถอดบทเรียนในการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
➡️ ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 6 times, 1 visits today)