✨ พช.บัวใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลโนนทองหลาง ✨

เข้าชม 5 ครั้ง

📍พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ พช.บัวใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลโนนทองหลาง ✨

🗓 วันที่ 13 กันยายน 2564
🕘 เวลา 09.00 น.
💐 นางจิตรา เจษฎาจินต์ พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลโนนทองหลาง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ต่อยอดให้ชุมชนสามารถพัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในอนาคต เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
🌾 ณ องค์การบริการส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 5 times, 1 visits today)