💐 พอ. บัวใหญ่ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 💐

เข้าชม 5 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

💐 พอ. บัวใหญ่ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 💐

🗓 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
🕑 เวลา 13.50 น.
🎉 นางจิตรา เจษฎาจินต์ พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนวางแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด และงานตามนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานต่อไป
➡️ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 5 times, 1 visits today)