โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำอช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย (ชี้เป้าชีวิต/แผนที่ชีวิต)

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำอช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย (ชี้เป้าชีวิต/แผนที่ชีวิต) โดยมีผู้นำอช.อำเภอบัวใหญ่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่ (ชั้น 2)

(Visited 24 times, 1 visits today)