สพอ.บัวใหญ่ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ๘ อำเภอโซนบัวใหญ่

เข้าชม 41 ครั้ง

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมจิตร  สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ๘ อำเภอโซนบัวใหญ่ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน และมี นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ชุดร้อย ร.ส. ๒๓ พัน ๑ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับฟังการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ๘ อำเภอโซนบัวใหญ่ และเปิดเวทีในการรับฟังความคิดเห็นและความต้องจากพื้นที่ที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย ด้านรถไฟ ด้านขยะ ด้านถนน ด้านแหล่งน้ำ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 41 times, 1 visits today)