สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญจัดกิจกรรม โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life

เข้าชม 219 ครั้ง

อำเภอบัวใหญ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมาย นายอาคม บุญปก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life บ้าน กระพี้ หมู่ที่5 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 219 times, 1 visits today)