โครงการ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” (Way of life)

เข้าชม 63 ครั้ง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมาย นายวัชรินทร์ ศรีบุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายอาคม บุญปก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” (Way of life) ณ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง และบ้านป่าตอง หมุ่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 63 times, 1 visits today)