กิจกรรม Way of life

เข้าชม 159 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมาย นายวิทยา คำตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดกิจกรรมโครงการ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life ) “สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่8 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 159 times, 1 visits today)